Έτος ορόσημο το 2023 για την Attica Bank - Επιστροφή στην κερδοφορία και την λειτουργική ανάπτυξη

3 months ago 20

Οι επιδόσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2023, επιβεβαίωσαν την στρατηγική στόχευση για τον μετασχηματισμό της Attica Bank, με τη Διοίκηση και τους ανθρώπους της τράπεζας να υλοποιούν το Επιχειρηματικό Σχέδιο με εντατικές προσπάθειες και προσήλωση στους στόχους.

Η Attica Bank παρουσίασε Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους €21,9 εκατ. για το σύνολο του 2023, κυρίως λόγω της αύξησης του επιτοκιακού εσόδου και της μείωσης της βάσης κόστους στο περιορισμοί υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας, έναντι ζημίας ύψους €38,5 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Κατά το δ΄ τρίμηνο του έτους, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €10,4 εκατ. (αυξημένα κατά κατά πρόσβαση 50% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του έτους), ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο κατά €4,3 εκατ. Για το 2023 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €28,6 εκατ. έναντι ζημιάς €356,6 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Αξιοσημείωτη αύξηση κατέγραψαν τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €93,2 εκατ. έναντι €48,3 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Τα καθαρά επαναλαμβανόμενα έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €74,2 εκατ., εμφανίζοντας σημαντική αύξηση κατά 82,6% έναντι του 2022, συνεχίζοντας τη θετική έφεση των προηγούμενων τριμήνων του 2023. Η Attica Bank, όπως και οι άλλες τράπεζες, ωφελείται από την άνοδο των επιτοκίων σε επίπεδο επιτοκιακών εσόδων, όμως το κύριο όφελος στα έσοδά της προέρχεται αφενός από τη διεύρυνση των εργασιών της, με σημαντική αύξηση χορηγήσεων δανείων, επαναδραστηριοποίηση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανομένη έφεση που επικρατεί στην τσαρσί για εκδόσεις ομολογιακών δανείων κ.ά., αφετέρου και παράλληλα, από τη συνεχιζόμενη μείωση του περιττού λειτουργικού κόστους παρά τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €9 εκατ., εμφανίζοντας αύξηση 58% σε ετήσια βάση, με κύρια πηγή τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών, καθώς και τη δανειακή παραγωγή.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα επίπεδα των €3,2 δισ. με τα υπόλοιπα των λογαριασμών να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 6% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας πλέον το φράγμα των €3 δισ. Συνολικά, η σταθερή στήσιμο των καταθέσεων αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της Τράπεζας, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικής βάσης να αποτελούν το 64% των συνολικών καταθέσεων. Ως αποτέλεσμα, στο τέλος του 2023 ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 42,3% (εξαιρουμένων των τιτλοποιήσεων), ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 251,3%, ποσοστό υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €3,48 δισ., λαμβάνοντας υπόψη την επαναγορά των ομολόγων των τιτλοποιήσεων Metexelixis και Omega και της συνακόλουθης επαναφοράς τους λογιστικά στην προ τιτλοποιήσεων κατάσταση, ήτοι ως δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Για το 2023, οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ, ύψους €688 εκατ. και η καθαρή πιστωτική επέκταση σε €324 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 7,7% σε ετήσια βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες εκταμιεύσεις σε μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε €257 εκατ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 37% επί του συνόλου, κατά τη μεταχείριση του 2023 υπογραμμίζοντας τη βασική στρατηγική στόχευση της Τράπεζας. Οι νέες εκταμιεύσεις επιταχύνθηκαν και κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2023 και διαμορφώθηκαν σε €306 εκατ., από τα οποία τα €294 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και τα €12 εκατ. τη λιανική τραπεζική. Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €155 εκατ. κατά το δ΄ τρίμηνο του 2023, αξιοσημείωτη επίδοση λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το εννεάμηνο του έτους είχε διαμορφωθεί σε €165 εκατ.

Τα επαναλαμβανόμενα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 18% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας της Διοίκησης της Τράπεζας για περιστολή κυρίως στις καταβαλλόμενες αμοιβές τρίτων και του εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων.

Δείτε όλο το άρθρο

© HellaZ.GR.News 2024. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

-